Giải thưởng – chứng nhận

ASAHI PLATING đã đạt được các chứng nhận ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 về quản lý chất lượng và môi trường.